Events in Tendo (February, 1999)English

(Last modified: February 20, 1998)


<Events in February>
| Festival of local traditional performing arts |
| Ski day for children | City Library | City Museum |


Furusato Geinou Sanpo
  <What ?>
   40 years anniversary of Tendo City
   "Furusato Geinou Sanpo" (Festival of local traditional performing arts in Tendo)
  <Date>
   February 14 (Sun.) 1:00 p.m.
  <Place>
   City hall in Tendo (next to the city office)
  <Contents>
  Ishikura Tori Sashi Mai
  Izu Jinzya Kagura
  Oinomori Hayashizai
  Kobara Hanayama Mikoshi
  "Daigo Daigo"
  Murakumo Ryujin Daiko
  Takadama Shishi Odori
  Terazu Zuigen Daiko
  Teradu Te Ningyou
  Tendo Ishin Gungaku Tai
  Tendo Myouken Daiko
  Nukuzu Tansu Katsugi Uta
  Haga Dontsuki Uta
  Yamadera Odori
  [ Hoshinuno area ]
  [ Tamugino area ]
  [ Tendo area ]
  [ Yamaguchi area ]
  [ Hoshinuno area ]
  [ Tsuyama area ]
  [ Takadama area ]
  [ Terazu area ]
  [ Terazu area ]
  [ Tendo area ]
  [ Yamaguchi area ]
  [ Tsuyama area ]
  [ Takadama area ]
  [ Araya area ]
  <Fee>
   500 yen per a person

  You can get more infomation ...
   City hall in Tendo (TEL +81-23-654-1511)

Ski day for children


Tendo City Library


Tendo City Museum


Last monthLast Month ...
Calendar...
Next Month ...Next month

Events
Nature
Hotel
FeedBack
SiteMap
Tourist Guide
News
Shogi
Timetable
Directory
Navigator
HOME
[BACK]"Event in Tendo"

This web site is produced by one maniac for "Tendo". Please feel free to link our site.
Copyright(C), 1997-2009 Tetsuya TAKAHASHI and "Ikechang"
Please use a feed back when you have a question, opinion, etc.